Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Quyết định của Chủ tịch HĐQT.
»Ủy quyền Người công bố thông tin
»Công bố thông tin về thay đổi nhân sự
»Kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
»Báo cáo tài chính quí 1 -2017
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Báo cáo tài chính Quí 1 -2011(Ngày cập nhật 2011-05-06)
   Công ty cổ phần Hóa An công bố các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quí 1 năm 2011.
 
Quí vị vui lòng tải BCTC đầy đủ của quí 1 -2011 TẠI ĐÂY
 
 
  BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÍ 1 -2011
 

Số TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Lũy kế
từ đầu năm
1  

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

46.858.499.460

46.858.499.460

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

46.858.499.460

46.858.499.460

4

Giá vốn hàng bán

28.022.630.876

28.022.630.876

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

18.835.868.584

18.835.868.584

6

Doanh thu hoạt động tài chính

2.277.127.900

2.277.127.900

7

Chi phí hoạt động tài chính

1.597.561.143

1.597.561.143

8

Chi phí bán hàng

1.360.354.263

1.360.354.263

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3.588.708.842

3.588.708.842

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

14.566.372.236

14.566.372.236

11

Thu nhập khác

 

12

Chi phí khác

 

 

13

Lợi nhuận khác

 

 

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

14.566.372.236

14.566.372.236

15

Chi phí thuế TNDN hiện hành

3.527.234.171

3.527.234.171

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

11.039.138.065

11.039.138.065

17

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

 

18

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

 

 
 
 
Tin tức tiếp theo
 » Báo cáo tài chính quí 1 -2017...
 » Báo cáo tài chính kiểm toán 2016....
 » Báo cáo tài chính quí 4-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 3 - 2016...
 » Báo cáo tài chính soát xét 06th-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 2-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 1 -2016...
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015...
 » Báo cáo tài chính quí 4 - 2015...
 » Báo cáo tài chính quí 3 -2015...
 » BÁO CAO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT 2015...
 » Báo cáo tài chính quí 2 - 2015...
 » Báo cáo tài chính quí 1-2013...
 » Báo cáo thường niên 2012...
 » Báo cáo tài chính 2012 - kiểm toán...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn