Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
»Báo cáo tài chính quí 1 -2018
»Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018.
»Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
»Báo cáo tài chính 2017_kiểm toán
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Báo cáo tài chính quí 2-2011 (soát xét 06th)(Ngày cập nhật 2011-07-28)
Công ty cổ phần Hóa An công bố các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quí 2 năm 2011.
 
Quí vị tải BCTC quí 2-2011 về xem     TẢI T ĐÂ Y
 
TẢI BCTC soát xét 06 tháng đầu năm tại đc:  http://www.hsx.vn/hsx/Modules/Danhsach/SymbolDetail.aspx?type=S&MCty=DHA.  
 
 
 BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÍ 2-2011
 

Số TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Lũy kế

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

69.951.840.936

116.810.340.396

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV

69.951.840.936

116.810.340.396

4

Giá vốn hàng bán

43.043.256.102

71.065.886.978

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV

26.908.584.834

45.744.453.418

6

Doanh thu hoạt động tài chính

2.127.419.268

4.404.547.168

7

Chi phí hoạt động tài chính

  2.162.606.498

3.760.167.641

8

Chi phí bán hàng

2.235.527.898

3.595.882.161

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

5.205.805.375

8.794.514.217

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt   động kinh doanh

19.432.064.331

33.998.436.567

11

Thu nhập khác

 

 

12

Chi phí khác

 

 

13

Lợi nhuận khác

 

 

14

Tổng lợi nhuận kế toán trư ớc thuế

19.432.064.331

33.998.436.567

15

Chi phí thuế TNDN hiện hành

4.767.987.583

8.295.221.754

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

14.664.076.748

25.703.214.813

17

Lãi cơ   bản trên cổ phiếu

974

1.707

18

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

0

0

  
 
Tin tức tiếp theo
 » Báo cáo tài chính quí 1 -2018...
 » Báo cáo tài chính 2017_kiểm toán...
 » Báo cáo tài chính Quí 4-2017...
 » Báo cáo tài chính quí 3-2017...
 » Báo cáo tài chính soát xét 06th-2017...
 » Báo cáo tài chính quí 1 -2017...
 » Báo cáo tài chính kiểm toán 2016....
 » Báo cáo tài chính quí 4-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 3 - 2016...
 » Báo cáo tài chính soát xét 06th-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 2-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 1 -2016...
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015...
 » Báo cáo tài chính quí 4 - 2015...
 » Báo cáo tài chính quí 3 -2015...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn