Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Báo cáo tài chính quí 1 -2018
»Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018.
»Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
»Báo cáo tài chính 2017_kiểm toán
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Báo cáo tài chính năm 2011-kiểm toán - BCTN2011(Ngày cập nhật 2012-03-28)
      Công ty cổ phần Hóa An công bố các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 (đã kiểm toán).
 
 BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2011
 

Số TT

Chỉ tiêu

Năm nay

Năm trước

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

219.475.614.375

236.308.295.088 

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV

219.475.614.375

236.308.295.088

4

Giá vốn hàng bán

137.914.110.698

146.492.521.967

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV

81.561.503.677

89.815.773.121

6

Doanh thu hoạt động tài chính

9.037.655.471

10.601.267.393

7

Chi phí hoạt động tài chính

13.572.220.249

3.079.331.126

8

Chi phí bán hàng

6.528.265.330

8.542.262.279

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

20.905.802.083 

18.302.965.000

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt  động kinh doanh

49.592.871.486 

70.492.482.109

11

Thu nhập khác

  133.357.182

  0

12

Chi phí khác

2.686.139.150 

0

13

Lợi nhuận khác

  ( 2.552.781.968)

0

14

Tổng lợi nhuận kế toán trư ớc thuế

47.040.089.518

70.492.482.109

15

Chi phí thuế TNDN hiện hành

(8.481.044.358)

(16.522.659.511)

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

38.559.045.160

53.969.822.598

17

Lãi cơ   bản trên cổ phiếu

2.560 

5.156

18

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

 

 

 
 
  Quí vị cần xem đầy đủ tải tại đây : Báo cáo TC kiểm toán full
 
                                                              Báo cáo thường niên 2011
 
Tin tức tiếp theo
 » Báo cáo tài chính quí 1 -2018...
 » Báo cáo tài chính 2017_kiểm toán...
 » Báo cáo tài chính Quí 4-2017...
 » Báo cáo tài chính quí 3-2017...
 » Báo cáo tài chính soát xét 06th-2017...
 » Báo cáo tài chính quí 1 -2017...
 » Báo cáo tài chính kiểm toán 2016....
 » Báo cáo tài chính quí 4-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 3 - 2016...
 » Báo cáo tài chính soát xét 06th-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 2-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 1 -2016...
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015...
 » Báo cáo tài chính quí 4 - 2015...
 » Báo cáo tài chính quí 3 -2015...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn