Hoa an company

Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Báo cáo tài chính soát xét 06th-2018
»Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng 2018
»BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2-2018
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Báo cáo tài chính quí 2-2012(Ngày cập nhật 2012-07-19)
Công ty cổ phần Hóa An công bố các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quí 2 năm 2012.
 
Quí vị tải BCTC quí 2-2012 về xem   TẠI ĐÂY
 
 BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÍ 2-2012
 

Số TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Lũy kế

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

61.649.498.107

110.894.381.052

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV

61.649.498.107

110.894.381.052

4

Giá vốn hàng bán

45.811.642.604

88.941.171.772

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV

15.837.855.503

21.953.209.280

6

Doanh thu hoạt động tài chính

901.701.283

1.321.273.948

7

Chi phí hoạt động tài chính

1.226.997.961

2.550.154.312

8

Chi phí bán hàng

1.203.495.885

2.298.057.291

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.370.598.305

4.739.857.723

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt  động kinh doanh

11.938.464.635

13.686.413.902

11

Thu nhập khác

  0

   0

12

Chi phí khác

0

 0

13

Lợi nhuận khác

  0

  0

14

Tổng lợi nhuận kế toán trư ớc thuế

11.938.464.635

13.686.413.902

15

Chi phí thuế TNDN hiện hành

2.028.879.326

2.465.866.643

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

9.909.585.309

11.220.547.259

17

Lãi cơ   bản trên cổ phiếu

658

745

18

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

 1.000

1.000 

 
 
 
   
Tin tức tiếp theo
 » Báo cáo tài chính soát xét 06th-2018...
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2-2018...
 » Báo cáo tài chính quí 1 -2018...
 » Báo cáo tài chính 2017_kiểm toán...
 » Báo cáo tài chính Quí 4-2017...
 » Báo cáo tài chính quí 3-2017...
 » Báo cáo tài chính soát xét 06th-2017...
 » Báo cáo tài chính quí 1 -2017...
 » Báo cáo tài chính kiểm toán 2016....
 » Báo cáo tài chính quí 4-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 3 - 2016...
 » Báo cáo tài chính soát xét 06th-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 2-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 1 -2016...
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn