Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức
»Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018
»Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức.
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ năm 2013(Ngày cập nhật 2013-03-08)
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 02/TB-CtyCPHA                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Đồng Nai, ngày 07 tháng 03 năm 2013
 
THÔNG BÁO
 
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   NĂM 2013
 
Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần Hóa An
 
    
   Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hóa An trân trọng kính mời và thông báo đến quý vị cổ đông về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 như sau:
 
1.   Thời gian họp đại hội:   ngày   18 tháng 4 năm 2013.

Khai mạc lúc: 08 giờ 00 phút; Đăng ký danh sách dự họp từ 07 giờ 00, ngày 18/4/2013.

 
2.   Địa điểm:   Khu Du lịch Tân Cảng  (cạnh cầu Sài Gòn).

Địa chỉ:   A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

 
3.   Chương trình, nội dung

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và nhiệm vụ kế hoạch SX kinh doanh năm 2013.

b) Dự kiến mức cổ tức 2013.

c) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012.

d) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

đ) Tờ trình dự kiến mức thù lao của HĐQT, mức thù lao của BKS năm 2013.

e) Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

f) Thông qua Nghị quyết Đại hội.

 
4.   Điều kiện tham dự

a) Cổ đông sở hữu cổ phiếu DHA có tên trong danh sách “Người sở hữu chứng khoán” chốt ngày 04/03/2013 (ngày ĐKCC 06/03/2013) do Trung tâm LKCK Chi nhánh Tp.HCM cung cấp, đều được dự họp.

b) Cổ đông không trực tiếp tham dự họp có thể gửi   “Phiếu biểu quyết”  bằng thư đảm bảo đến HĐQT   (ngoài bì thư ghi rõ   “Phiếu biểu quyết”   ), theo Điều 26 của NĐ 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010   hoặc

c) Ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin phần ủy quyền   (trang 2)  Thông báo này.

d) Khi đến dự họp đề nghị quý vị cổ đông đem theo CMND và đăng ký với Ban tổ chức đại hội để nhận " Thẻ biểu quyết".

e)   Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền dự đại hội gửi về công ty qua số Fax: 061.3954754 tr­ước ngày 15/4/2013.

 
5.   Các vấn đề khác:
Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10%   trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp; nội dung kiến nghị phải lập thành văn bản   (theo mẫu gửi kèm)  và gửi về Ban tổ chức đại hội   05 (năm)  ngày tr­ước ngày khai mạc./.
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
 
(đã ký)
 
ĐINH LÊ CHIẾN
 
Tải về mẫu: 
 
 
 
 
Tin tức tiếp theo
 » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức...
 » Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018...
 » Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức....
 » Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2018...
 » Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018....
 » Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018...
 » Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2018....
 » BC tình hình quản trị công ty năm 2017...
 » QĐ của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018...
 » Báo cáo kêt quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ...
 » Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn...
 » Thông báo về ngày chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017....
 » Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2-2017...
 » Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2017...
 » Báo cáo tài chính quý 2-2017 (2017/07/19)...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn