HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Cao Trường Thụ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Lương

Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc

Ông Trịnh Tiến Bảy

Thành viên HhDQT

Ông Nguyễn Tấn Lộc            

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Mai Hoàng Nguyên 

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

 

BAN KIỂM SOÁT

Ông Phạm Việt Thắng                 

Trưởng ban kiểm soát

Ông Trần Quốc Trung

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Đặng Xuân Long

Thành viên Ban kiểm soát


 
 

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC

Ông Đỗ Văn Ngọc                       

Kế toán trưởng

Ông Lê Tiến Bộ

Trưởng phòng Kinh doanh

Ông Trần Quốc Trung

Trưởng phòng Tổ chức - HC - LĐTL

Ông Lê Hữu Sanh 

Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật & ĐTPT

Ông Nguyễn Đồng Mùi

Giám đốc Chi nhánh tại Bình Phước

Ông Trịnh Đình Trọng Phó TGĐ - Giám đốc Chi nhánh tại Vĩnh Cửu
   
Ông Tiết Ngọc Hòa Giám đốc Chi nhánh tại Biên Hòa

 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ