Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất VLXD, buôn bán vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, chuyển giao công nghệ khai thác và sản xuất VLXD, hoạt động thăm dò khoáng sản.

 Chi tiết:
Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh
   
   
0810 (Chính) Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác và chế biến khoáng sản 
2392 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng 
4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn vật tư kỹ thuật, thiết bị xây dựng
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho tàng
4290 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp
4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông
4220 Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi
7911 Đại lý du lịch
Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển du lịch
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng
7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Xuất nhập khẩu lao động, chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng (không cho thuê lại lao động, chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
4100 Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng
0990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: Hoạt động thăm dò khoảng sản (hoạt động ngoài tỉnh)
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ