Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 - kèm giải trình

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022.
 
Chi tiết BCTC soát xét
 
  Giải trình BCTC 6 tháng
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ