Báo cáo tài chính quí 1 năm 2023 và Giải trình BCTC quí 1-2023

CBTT Báo cáo tài chính quí 1 năm 2023 và Giải trình kết quả SXKD quí 1 năm 2023 so quí 1 năm 2022
 
Báo cáo tài chính 
 
Giải trình BCTC 
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ