Hoa an company

Ngành Nghề Kinh Doanh


Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất và kinh doanh VLXD, kinh doanh vật tư kỹ thuật thiết bị xây dựng. Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng. Nhận thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Dịch vụ vận chuyển du lịch, công nghệ khai thác và sản xuất, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD.

 
»Báo cáo tài chính soát xét 06th-2018
»Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng 2018
»BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2-2018
»XEM THÔNG TIN DHA CÔNG BỐ TẠI HOSE
 
Sản phẩm mỏ Tân Cang 3
Sản phẩm mỏ Núi Gió
Sản phẩm mỏ Thạnh Phú 2
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TIN CÔNG TY
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Các tin khác
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Chi nhánh Bình Phước
Chi nhánh Biên Hòa
Chi nhánh Vĩnh Cửu

SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
Online Nursing Degree
Tin tức
Báo cáo tài chính 2012 - kiểm toán(Ngày cập nhật 2013-03-28)
   Công ty cổ phần Hóa An công bố các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.
  
   Quí vị tải BCTC năm 2012 về xem:
  
 
 
           
 BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH 2012
 

Số TT

Chỉ tiêu

năm nay

năm trước

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

215.999.397.097

219.475.614.375

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 0

 0

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV

215.999.397.097

219.475.614.375

4

Giá vốn hàng bán

174.783.657.565

137.914.110.698

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV

41.215.739.532

81.561.503.677

6

Doanh thu hoạt động tài chính

3.124.956.521

9.037.655.471

7

Chi phí hoạt động tài chính

6.684.653.405

13.572.220.249

8

Chi phí bán hàng

3.817.539.052

6.528.265.330

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

16.871.687.780

20.905.802.083

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt  động kinh doanh

16.966.815.546

49.592.871.486

11

Thu nhập khác

1.979.027.976

133.357.182

12

Chi phí khác

103.373.361

2.686.139.150

13

Lợi nhuận khác

1.875.654.615

(2.552.781.968)

14

Tổng lợi nhuận kế toán trư ớc thuế

18.842.470.161

47.040.089.518

15

Chi phí thuế TNDN hiện hành

3.140.462.521

8.481.044.358

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

15.702.007.460

38.559.045.160

17

Lãi cơ   bản trên cổ phiếu

1.043

2.560

18

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

 

 

 
 
 
 
Tin tức tiếp theo
 » Báo cáo tài chính soát xét 06th-2018...
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2-2018...
 » Báo cáo tài chính quí 1 -2018...
 » Báo cáo tài chính 2017_kiểm toán...
 » Báo cáo tài chính Quí 4-2017...
 » Báo cáo tài chính quí 3-2017...
 » Báo cáo tài chính soát xét 06th-2017...
 » Báo cáo tài chính quí 1 -2017...
 » Báo cáo tài chính kiểm toán 2016....
 » Báo cáo tài chính quí 4-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 3 - 2016...
 » Báo cáo tài chính soát xét 06th-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 2-2016...
 » Báo cáo tài chính quí 1 -2016...
 » BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015...

Trở về đầu

Copyright 2008. www.hoaan.com.vn. All rights reserved | Designed by Business.com.vn