Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung.

Công ty CP Hóa An đăng tải bản Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung theo Luật DN 2014 đã được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 20/04/2016.
 
Quí vị tải Điều lệ TẠI ĐÂY
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ