Kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2016

Ngày 20/04/2016 Công ty cổ phần Hóa An tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tại Khu du lịch Tân Cảng, số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Tổng số cổ đông đăng ký dự họp 107 cổ đông (bao gồm : trực tiếp dự họp, gửi phiếu biểu quyết qua bưu điện, ủy quyền họp) , sở hữu 8.963.387CP đạt tỉ lệ 59,51%.
Kết quả Đại hội đã thành công tốt đẹp, các vấn đề trong chương trình đại hội đã được nhất trí thông qua như sau:
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.
2. Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2016;
3. Dự kiến mức chia cổ tức 2016;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 ( Mức chia cổ tức và trích lập các quĩ...);
5. Mức thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2016;
6. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
7. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung (theo luật Doanh Nghiệp năm 2014)


Quí vị tải file theo liên kết dưới đây để xem các nội dung chi tiết:

 

 
 
HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI
  
   
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ