TÀI LIỆU ĐHCĐ 2016

Công ty cổ phần Hóa An đăng tải một số tài liệu và biểu mẫu đển quí vị cổ đông tham khảo/sử dụng cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. (Thư mời, Phiếu biểu quyết, Giấy ủy quyền được gửi bằng đường bưu điện trực tiếp đến từng cổ đông).

 

 
 
 
    
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ