Thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.

  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến Quí vị cổ đông của Công ty về việc tổ chức  ĐHCĐ  thường niên năm 2016. 
 Xem chi tiết thông báo: ( Thông báo sẽ được gửi qua đường bưu điện đến cổ đông).
 
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ