Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức.


Hội đồng quản trị công ty CP Hóa An ban hành Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức phần còn lại năm 2017 (10%) và tạm ứng cổ tức đợt 1-2018 (10%).

 

 Chi tiết Nghị quyết.

 

         

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ