NGHỊ QUYẾT HĐQT vv mua CP làm CP quỹ

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
 
Chi tiết Nghị quyết.
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ