Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018.

Quí vị cổ đông vui lòng download các tài liệu về (Click vào tên mục hoặc các đường link kèm theo):
(Lưu ý: do tài liệu được cập nhật bổ sung nên khi xem quí vị nhấn F5 để làm mới lại)

 

1. Chương trình nội dung họp  

2. Giấy Ủy quyền

 3. Qui chế làm việc tại đại hội

 4. Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về KQKD 2017-KHKD2018

 5. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát       

 6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

 7. Tờ trình mức thù lao của HĐQT; BKS năm 2018

 8. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

8b. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và Qui chế nội bộ về quản trị công ty    

9. Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi  

10. Dự thảo Qui chế quản trị công ty sửa đổi.

11. Dự thảo Biên bản Đại hội.

12. Dự thảo Nghị Quyết Đại hội.

13. Báo cáo thường niên.

14 . Mẫu Phiếu đề nghị sửa đổi, bổ sung chương trình. https://secufiles.com/i0qL/12.PhieuBSungCTrinh2018.pdf

                    

                                                                 

   

 

                      

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ