Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

   Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa An trân trọng kính mời và thông báo đến quý vị cổ đông về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

 
1. Thời gian tổ chứcngày 24  tháng 4 năm 2018.
Khai mạc lúc:  08 giờ 30 phút.  
Đăng ký danh sách dự họp từ  07 giờ 00, ngày 24/4/2018.
 
2. Địa điểmKhu Du lịch Tân Cảng (cạnh cầu Sài Gòn).
Địa chỉ: A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
 
3. Nội dung:
 - HĐQT Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán, đánh giá công tác SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2018.
- Ban kiểm soát báo cáo đánh giá về công tác quản lý, điều hành Cty của HĐQT, Ban điều hành.
- Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Trình mức thù lao của HĐQT, thù lao của BKS năm 2018.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.
- Tờ trình sửa đổi qui chế quản trị công ty.
- Đại hội thảo luận một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua Nghị quyết của đại hội.
 
4. Thành phần tham dự:
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa An (DHA) có tên trong danh sách  chốt ngày 19/3/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh TP.HCM lập.
 
5. Thủ tục tham dự
 
5.1 Trực tiếp đến dự họp:
a) Cổ đông là cá nhân đem theo Thông báo mời họp ( đã gửi đến cổ đông) và Phiếu biểu quyết (đã gửi kèm). 
b) Cổ đông ủy quyền cho người khác thay mặt đi dự họp, người đến họp phải có Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm (đóng dấu nếu là tổ chức) và Phiếu biểu quyết . Không ủy quyền lại cho người thứ ba.
Lưu ý: Người đăng ký dự họp phải trình CMND (hoặc giấy tờ tùy thân phù hợp).
 
5.2 Ủy quyền cho HĐQT:
+ Cổ đông không dự họp được có thể ủy quyền cho HĐQT và gửi “Giấy ủy quyền  + Phiếu biểu quyết” bằng thư bảo đảm đến Ban tổ chức ĐHCĐ công ty. ( Lưu ý ngoài bì thư ghi rõ UQ cho HĐQT hoặc tên cụ thể của Thành viên HĐQT).
Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hay ủy quyền theo mục 5.1.b bằng các phương thức sau: ĐT: 0511.2227564, Fax 0251.3954754, gửi thư bưu điện, Scan/chụp gửi về email công ty:
info@hoaan.com.vn , thời gian đến 16h00 ngày 18/4/2018.
 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH
 
( đã ký)
 
ĐINH LÊ CHIẾN
             

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ