Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 - 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 - 2019.
 - Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức.
 - Nội dung CBTT về tạm ứng cổ tức.
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ