Báo cáo tài chính quí 2 năm 2023 và Giải trình BCTC quí 2-2023

CBTT Báo cáo tài chính quí 2 năm 2023 và Giải trình kết quả SXKD quí 2 năm 2023 so quí 2 năm 2022
 
Báo cáo tài chính quí 2.
 
Giải trình BCTC.
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ