Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến các quí vị cổ đông về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 
Chi tiết như sau:
- Ngày giao dịch không hưởng quyền:  20 /03/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng :  23/03/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu - 01quyền biểu quyết)
- Thời gian và địa điểm thực hiện: công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự ĐHCĐ.
- Nội dung họp Đại hội: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và KQSXKD năm 2019 được kiểm toán, Kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2020, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng đầu và kiểm toán BCTC năm 2020, các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

đính kèm : Quyết định của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ 2020.
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ