Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả để cổ tức

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức phần còn lại năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020.
 
Chi tiết nội dung công bố thông tin
 
Nghị quyết HĐQT
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ