Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả để cổ tức

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020.
 
Chi tiết nội dung thông báo.

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ