Nghị quyết và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHCĐTN 2021
 
Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến các quí vị cổ đông về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 
Chi tiết như sau:
- Ngày giao dịch không hưởng quyền:  01/03/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng :  02/03/2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu - 01quyền biểu quyết)
- Thời gian: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự ĐHCĐ
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở văn phòng công ty - KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung họp Đại hội: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và KQSXKD năm 2020 được kiểm toán, Kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2021, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, BC thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng đầu và kiểm toán BCTC năm 2021, các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ