Quyết định của HĐQT thành lập Ban kiểm toán nội bộ

Hội đồng quản trị ban hành quyết định về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT theo NĐ 05/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.
 
Xem chi tiết.
 
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ