Báo cáo tài chính 2012 - kiểm toán

   Công ty cổ phần Hóa An công bố các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

  
   Quí vị tải BCTC năm 2012 về xem:
  
 
 
           
 BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH 2012
 

Số TT

Chỉ tiêu

năm nay

năm trước

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

215.999.397.097

219.475.614.375

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 0

 0

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV

215.999.397.097

219.475.614.375

4

Giá vốn hàng bán

174.783.657.565

137.914.110.698

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV

41.215.739.532

81.561.503.677

6

Doanh thu hoạt động tài chính

3.124.956.521

9.037.655.471

7

Chi phí hoạt động tài chính

6.684.653.405

13.572.220.249

8

Chi phí bán hàng

3.817.539.052

6.528.265.330

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

16.871.687.780

20.905.802.083

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt  động kinh doanh

16.966.815.546

49.592.871.486

11

Thu nhập khác

1.979.027.976

133.357.182

12

Chi phí khác

103.373.361

2.686.139.150

13

Lợi nhuận khác

1.875.654.615

(2.552.781.968)

14

Tổng lợi nhuận kế toán trư ớc thuế

18.842.470.161

47.040.089.518

15

Chi phí thuế TNDN hiện hành

3.140.462.521

8.481.044.358

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

15.702.007.460

38.559.045.160

17

Lãi cơ   bản trên cổ phiếu

1.043

2.560

18

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

 

 

 
 
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ