Báo cáo tài chính năm 2011-kiểm toán - BCTN2011

      Công ty cổ phần Hóa An công bố các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 (đã kiểm toán).
 
 BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2011
 

Số TT

Chỉ tiêu

Năm nay

Năm trước

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

219.475.614.375

236.308.295.088 

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV

219.475.614.375

236.308.295.088

4

Giá vốn hàng bán

137.914.110.698

146.492.521.967

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV

81.561.503.677

89.815.773.121

6

Doanh thu hoạt động tài chính

9.037.655.471

10.601.267.393

7

Chi phí hoạt động tài chính

13.572.220.249

3.079.331.126

8

Chi phí bán hàng

6.528.265.330

8.542.262.279

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

20.905.802.083 

18.302.965.000

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt  động kinh doanh

49.592.871.486 

70.492.482.109

11

Thu nhập khác

  133.357.182

  0

12

Chi phí khác

2.686.139.150 

0

13

Lợi nhuận khác

  ( 2.552.781.968)

0

14

Tổng lợi nhuận kế toán trư ớc thuế

47.040.089.518

70.492.482.109

15

Chi phí thuế TNDN hiện hành

(8.481.044.358)

(16.522.659.511)

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

38.559.045.160

53.969.822.598

17

Lãi cơ   bản trên cổ phiếu

2.560 

5.156

18

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

 

 

 
 
  Quí vị cần xem đầy đủ tải tại đây : Báo cáo TC kiểm toán full
 
                                                              Báo cáo thường niên 2011
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ