Báo cáo tài chính quí 1-2012

Công ty cổ phần Hóa An công bố các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quí 1 năm 2012.
 
Quí vị tải BCTC quí 1-2012 về xem   TẠI ĐÂY  
 
 BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÍ 1-2012
 

Số TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Lũy kế

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

49.244.882.945 

49.244.882.945 

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV

49.244.882.945 

49.244.882.945 

4

Giá vốn hàng bán

43.129.529.168 

43.129.529.168 

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV

6.115.353.777

6.115.353.777

6

Doanh thu hoạt động tài chính

419.572.665

419.572.665

7

Chi phí hoạt động tài chính

1.323.156.351

1.323.156.351

8

Chi phí bán hàng

1.094.561.406

1.094.561.406

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.369.259.418

2.369.259.418

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt  động kinh doanh

1.747.949.267

1.747.949.267

11

Thu nhập khác

  0

   0

12

Chi phí khác

0

 0

13

Lợi nhuận khác

  0

  0

14

Tổng lợi nhuận kế toán trư ớc thuế

1.747.949.267

1.747.949.267

15

Chi phí thuế TNDN hiện hành

436.987.317

436.987.317

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

1.310.961.950

1.310.961.950

17

Lãi cơ   bản trên cổ phiếu

87 

87 

18

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

 

 

 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ