Báo cáo tài chính quí 2-2012

Công ty cổ phần Hóa An công bố các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quí 2 năm 2012.
 
Quí vị tải BCTC quí 2-2012 về xem   TẠI ĐÂY
 
 BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÍ 2-2012
 

Số TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Lũy kế

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

61.649.498.107

110.894.381.052

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV

61.649.498.107

110.894.381.052

4

Giá vốn hàng bán

45.811.642.604

88.941.171.772

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV

15.837.855.503

21.953.209.280

6

Doanh thu hoạt động tài chính

901.701.283

1.321.273.948

7

Chi phí hoạt động tài chính

1.226.997.961

2.550.154.312

8

Chi phí bán hàng

1.203.495.885

2.298.057.291

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.370.598.305

4.739.857.723

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt  động kinh doanh

11.938.464.635

13.686.413.902

11

Thu nhập khác

  0

   0

12

Chi phí khác

0

 0

13

Lợi nhuận khác

  0

  0

14

Tổng lợi nhuận kế toán trư ớc thuế

11.938.464.635

13.686.413.902

15

Chi phí thuế TNDN hiện hành

2.028.879.326

2.465.866.643

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

9.909.585.309

11.220.547.259

17

Lãi cơ   bản trên cổ phiếu

658

745

18

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

 1.000

1.000 

 
 
 
   

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ