Báo cáo tài chính quí 3-2012 (19-10-2012)

 
Công ty cổ phần Hóa An công bố các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quí 3 năm 2012.
 
Quí vị tải BCTC quí 3-2012 về xem   TẠI ĐÂY
 
 BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÍ 3-2012

Số TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Lũy kế

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

54.967.471.674

165.861.852.726

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 0

 0

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV

54.967.471.674

165.861.852.726

4

Giá vốn hàng bán

44.716.675.249

135.804.179.689

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV

10.250.796.425

30.057.673.037

6

Doanh thu hoạt động tài chính

890.490.635

2.211.764.583 

7

Chi phí hoạt động tài chính

1.416.746.914

3.286.949.236 

8

Chi phí bán hàng

872.761.495

3.187.109.695 

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

1.856.240.835

7.733.882.862 

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt  động kinh doanh

6.995.537.816

18.061.495.827

11

Thu nhập khác

  0

   0

12

Chi phí khác

0

  36.087.900

13

Lợi nhuận khác

  0

( 36.087.900)

14

Tổng lợi nhuận kế toán trư ớc thuế

6.995.537.816

18.025.407.927

15

Chi phí thuế TNDN hiện hành

1.138.195.768

3.014.388.095

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

5.857.342.048

15.011.019.832

17

Lãi cơ   bản trên cổ phiếu

389

997

18

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

0

1.000

 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ