Báo cáo tài chính quí 4-2011

Công ty cổ phần Hóa An công bố các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quí 4 năm 2011.
 
Quí vị tải BCTC quí 4-2011 về xem  TẠI ĐÂY
 
 BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÍ 4-2011
 

Số TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Lũy kế

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

48.869.246.665

219.475.614.375

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV

48.869.246.665

219.475.614.375

4

Giá vốn hàng bán

30.140.188.461

138.901.620.433

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV

18.729.058.204

80.573.993.942

6

Doanh thu hoạt động tài chính

1.829.842.174

9.037.655.471

7

Chi phí hoạt động tài chính

2.577.721.403  

9.753.960.880

8

Chi phí bán hàng

1.422.293.189

6.528.265.330

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3.149.940.806

17.572.752.651

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt  động kinh doanh

13.408.944.980

55.756.670.552

11

Thu nhập khác

  133.357.182

  133.357.182

12

Chi phí khác

 1.681.768.058

13

Lợi nhuận khác

  133.357.182

  (1.548.410.876)

14

Tổng lợi nhuận kế toán trư ớc thuế

13.542.302.162

54.208.259.676

15

Chi phí thuế TNDN hiện hành

(1.385.929.368)

9.265.399.785

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

14.928.231.530

44.942.859.891

17

Lãi cơ   bản trên cổ phiếu

991

2.984

18

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

0

1.000

 
 
  

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ