Báo cáo tài chính quí 4-2012

   Công ty cổ phần Hóa An công bố các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quí 4 năm 2012.
  
   Quí vị tải BCTC quí 4-2012 về xem   TẠI ĐÂY
 
 BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÍ 4-2012
 

Số TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Lũy kế

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

50.137.544.371

215.999.397.097

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 0

 0

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV

50.137.544.371

215.999.397.097

4

Giá vốn hàng bán

47.787.667.877

183.591.847.566

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV

2.349.876.494

32.407.549.531

6

Doanh thu hoạt động tài chính

914.655.457

3.126.420.040

7

Chi phí hoạt động tài chính

(728.133.431)

2.558.815.805

8

Chi phí bán hàng

630.429.357

3.817.539.052

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

4.029.764.274 

11.763.647.136

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt  động kinh doanh

(667.528.249)

17.393.967.578

11

Thu nhập khác

1.979.027.976  

1.979.027.976

12

Chi phí khác

0

36.087.900

13

Lợi nhuận khác

1.979.027.976

1.942.940.076

14

Tổng lợi nhuận kế toán trư ớc thuế

1.311.499.727

19.336.907.654

15

Chi phí thuế TNDN hiện hành

200.826.032

3.215.214.127

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

1.110.673.695

16.121.693.527

17

Lãi cơ   bản trên cổ phiếu

74

1.070

18

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

0

1.000

 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ