Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ

 
  Công ty Cổ phần Hóa An đã hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng đã phát hành theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.
  Quí vị cần xem kết quả kiểm phiếu và nghị quyết thực hiện xin vui lòng tải file đầy đủ dưới đây:
 
 
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ