Đại hội cổ đông 2012 và Nghị quyết ĐH

      Ngày 20/04/2012 Công ty cổ phần Hóa An tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tại Khu du lịch Tân Cảng, số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

     Tổng số cổ đông đăng ký dự họp 178 cổ đông (bao gồm : trực tiếp dự họp, gửi phiếu biểu quyết qua bưu điện, ủy quyền họp) , sở hữu 10.536.414CP đạt tỉ lệ 69,96%.     
     Kết quả Đại hội đã thành công tốt đẹp, các vấn đề trong chương trình đại hội đã được nhất trí thông qua như sau:
      1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và  Kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2012;
      2. Dự kiến mức chia cổ tức 2012;
      3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 ( Mức chia cổ tức và trích lập các quĩ...);
      4. Việc thoái vốn đã góp ở các đơn vị làm ăn không hiệu quả.
      5.  Mức thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2012;
      6. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty 
      7. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;
      8. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2012-2017.
   
   Quí vị tải file theo liên kết dưới đây để xem các nội dung chi tiết:
 
 
  
 
 
     Một số hình ảnh tại Đại hội:
 
  \"\"
 
  \"\"
 
  \"\"
 
  \"\"
 
  \"\"
 
  \"\"
 
  \"\"
 
  \"\"
 
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ