Đại hội cổ đông thường niên 2009

  \"\"   
Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, tích cực của HĐQT, Ban kiểm soát, các Cổ đông đến dự và Ban tổ chức ĐH. Sau khi Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc điều hành của công ty trình bày các báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008; định hướng kế hoạch SXKD, phát triển công ty trong năm 2009; phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và ý kiến của các vị cổ đông; Đại hội đồng cổ đông đã hoàn toàn nhất trí thông qua tất cả các vấn đề của chương trình đại hội và được đưa vào Nghị quyết ĐHCĐ để thực hiện.
Kết thúc phiên họp, Đại hội đã thành công tốt đẹp.
 
Quí vị tải file theo liên kết dưới đây để xem chi tiết các nội dung :
 
 
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ