DHA trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền

 
 Công ty cổ phần Hóa An đã hoàn thành việc chi trả cổ tức (20%) bằng tiền đợt 2 năm 2009 cho các cổ đông đã lưu ký vào ngày 12-08-2010.
 
Các cổ đông chưa lưu ký đề nghị đến nhận cổ tức (20%) tại Văn phòng công ty.
 
Địa chỉ : ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ