Kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2013

      Ngày 18/04/2013 Công ty cổ phần Hóa An tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 tại Khu du lịch Tân Cảng, số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
     Tổng số cổ đông đăng ký dự họp 144 cổ đông (bao gồm : trực tiếp dự họp, gửi phiếu biểu quyết qua bưu điện, ủy quyền họp) , sở hữu 9.994.673CP đạt tỉ lệ 66,36%.     
     Kết quả Đại hội đã thành công tốt đẹp, các vấn đề trong chương trình đại hội đã được nhất trí thông qua như sau:
      1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.
      2. Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2013;
      3. Dự kiến mức chia cổ tức 2013;
      4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 ( Mức chia cổ tức và trích lập các quĩ...);
      5.  Mức thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2013;
      6. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;
 
   
   Quí vị tải file theo liên kết dưới đây để xem các nội dung chi tiết:
 
 
 
Một số hình ảnh tại đại hội:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ