Lấy ý kiến cổ đông v/v niêm yết bổ sung CP

   Công ty cổ phần Hóa An xin ý kiến cổ đông về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng đã được phát hành theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010. Số lượng cổ phiếu thưởng đã phát hành ( theo tỷ lệ 2:1) là : 5.020.276 cổ phiếu.
   Hồ sơ xin ý kiến cổ đông, Công ty đã gửi bằng đường bưu điện cho từng cổ đông. Dưới đây là nội dung công văn xin ý kiến cổ đông:
\"\"
 Quí vị cổ đông vui lòng tải mẫu phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đính kèm dưới đây, nếu quí vị chưa nhận được hồ sơ bằng đường bưu điện.
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ