Nghị quyết Đại hội CĐ năm 2010

  Ngày 22/04/2010 Công ty cổ phần Hóa An tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 tại Khách sạn Đồng Nai, ĐC: Số 57, Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

 
  \"\"
  Ông Trần Phương Tùng - CT HĐQT và Ông Lại Duy Hồng - TV HĐQT, kiêm Tổng giám đốc
  
  Sau buổi sáng làm việc khẩn trương, tích cực của HĐQT, Ban kiểm soát, các Cổ đông đến dự và Ban tổ chức ĐH.
Kết quả Đại hội đã thành công tốt đẹp với tỉ lệ 100% ý kiến tán thành các vấn đề trong chương trình đại hội như:
 + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009;
 + Kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2010;
 + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 ( Mức chia cổ tức và trích lập các quĩ);
 + Mức thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2010;
 + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010;
 + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 
Đại hội đồng cổ đông đã hoàn toàn nhất trí thông qua các vấn đế và được đưa vào Nghị quyết ĐHCĐ để thực hiện.
 
Quí vị tải file theo liên kết dưới đây để xem chi tiết các nội dung :
 
 
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI CĐ 2010:
 
\"\"  \"\"
Ông Vũ Văn Lượng TP.TC-HC: tuyên bố khai mạc ĐH                          Chủ tọa Đại Hội
 
\"\"  \"\"
Ô. Lại Duy Hồng - BC KQSXKD 2009 và KH 2010       Ô. Trần Phương Tùng trả lời chất vấn Cổ đông
 
\"\"  \"\"
  Bà Lê Thị Quyết_KTT: trình bày P.A PPLN    Ô. Trịnh Tiến Bảy_ P.TGĐ: đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết
   
\"\"  \"\"
                                                      Toàn cảnh Đại hội
 
\"\"  \"\"
                         Thư ký Đại hội                                                 Ban đăng ký dự họp
 
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ