Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

   Ngày 22/04/2011 Công ty cổ phần Hóa An tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại Khách sạn Đồng Nai, ĐC: Số 57, Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
   Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, tích cực của HĐQT, Ban kiểm soát, các Cổ đông đến dự và Ban tổ chức ĐH. Kết quả Đại hội đã thành công tốt đẹp, các vấn đề trong chương trình đại hội đã được nhất trí thông qua như sau:
      1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010;
      2. Kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2011 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2011;
      3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 ( Mức chia cổ tức và trích lập các quĩ...);
      4. Mức thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2011;
      5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011;
 
 C ác vấn đề trên được đưa vào Nghị quyết ĐHCĐ để thực hiện.
 
 Quí vị tải file theo liên kết dưới đây để xem các nội dung chi tiết:
 
                                                                          Biên Bản ĐHCĐ
                                                                         Nghị quyết ĐHCĐ
 
 
Một số hình ảnh tại Đại hội:
 
\"\"
 
  \"\"
 
  \"\"
 
  \"\"
  \"\"
 
  \"\"
 
  \"\"
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ