THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 07/TB-CtyCPHA                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2012
 
THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012
 
Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần Hóa An
Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hóa An trân trọng kính mời và thông báo đến quý vị cổ đông về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012 như sau:
1. Thời gian họp đại hội: ngày 20 tháng 4 năm 2012.

Khai mạc lúc: 08 giờ 30 phút; Đăng ký danh sách dự họp từ 07 giờ 00, ngày 20/4/2012.

2. Địa điểm: Khu Du lịch Tân Cảng (cạnh cầu Sài Gòn).

Địa chỉ: A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Chương trình, nội dung

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

a) Hội đồng quản trị báo cáo kết quả tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, đánh giá công tác kinh doanh năm 2011; Kế hoạch kinh doanh năm 2012 và mức chia cổ tức năm 2012.

b) Ban kiểm soát báo cáo về tình hình quản lý, điều hành Cty của HĐQT, Tổng giám đốc.

c) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;

d) Tờ trình Dự kiến đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

đ) Tờ trình dự kiến mức thù lao của HĐQT, mức thù lao của BKS năm 2012.

e) Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty.

f) Bầu cử thành viên HĐQT; thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

g) Thông qua Nghị quyết Đại hội.

4. Điều kiện tham dự

a) Cổ đông sở hữu cổ phiếu DHA có tên trong danh sách “Người sở hữu chứng khoán” do Trung tâm LKCK Chi nhánh Tp.HCM lập ngày 06/3/2012 đều được dự họp.

b) Cổ đông không trực tiếp tham dự họp có thể gửi “Phiếu biểu quyết” bằng thư đảm bảo đến HĐQT (ngoài bì thư ghi rõ “Phiếu biểu quyết” ), theo khoản 1 Điều 26 của NĐ 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hoặc

c) Ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin phần ủy quyền (trang 2) Thông báo này.

5. Tham dự họp

a) Khi đến dự họp đề nghị quý vị cổ đông đem theo CMND và đăng ký với Ban tổ chức đại hội để nhận Thẻ biểu quyết.

b) Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền dự đại hội gửi về công ty qua số Fax: 061.3954754 tr­ước ngày 17/4/2012.

6. Các vấn đề khác:
Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS hoặc kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp; nội dung đề cử hoặc kiến nghị phải lập thành văn bản (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Ban tổ chức đại hội 05 (năm) ngày tr­ước ngày khai mạc./.
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
 
(đã ký)
 
ĐINH LÊ CHIẾN
 
Quí vị cổ đông có thể tải một số tài liệu liên quan đến ĐHCĐ năm 2012 tại đây: TÀI LIỆU
 
 
Bản đồ (google) khu du lịch Tân Cảng:  quí vị Zoom+- ; Cuộn để xem theo ý muốn

 Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ