Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2011

      Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa An trân trọng kính mời và thông báo đến Quí vị cổ đông của Công ty về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011.
 
      Với các nội dung tóm tắt như sau:
      + Thời gian tố chức: Thứ Sáu, ngày 22/04/2011.
      + Khai mạc: 08 h 30\' (Đăng ký dự họp từ 07h00\' cùng ngày) 
      + Địa điểm tổ chức: Khách sạn Đồng Nai - địa chỉ: Số 57 - Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
      + Chương trình, Nội dung:
         - Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2010.
         - Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 (BCTC đã kiểm tóan).
         - Kế hoạch SXKD năm 2011.
         - Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý, điều hành Công ty năm 2010.
         - Trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.
         - Trình: Chọn lựa đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011.
         - Trình: Dự kiến mức thù lao HĐQT, Ban kiểm sóat năm 2011. 
 
      + Cổ đông sở hữu cổ phiếu DHA có tên trong danh sách do Trung tâm LKCHVN lập ( ngày ĐKCC trong danh sách chốt là 08/03/2011) đều được dự  họp.
      + Khi đến dự họp cổ đông nhớ mang theo CMND để làm thủ tục đăng ký dự họp.
       * Các nội dung chi tiết khác đã được gửi bằng tài liệu qua đường bưu điện cho từng cổ đông.  
 
     Công ty Cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến Quí vị cổ đông biết và sắp xếp thời gian đến dự ĐHCĐ thường niên năm 2011.
     Rất mong sự có mặt đông đảo của quí vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
     Trân trọng.
 
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ