Quyết định của Chủ tịch HĐQT.

Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.
 
Chi tiết xem  TẠI Đ ÂY
 
 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ