Tài liệu họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2021

DANH MỤC:
 
1. THÔNG BÁO MỜI HỌP.
 
2. Giấy ủy quyền. (tải file word)  (có thể dùng mẫu khác, nhưng phải đầy đủ thông tin theo qui định pháp luật) 
 
3. Báo cáo tài chính kiểm toán 2020
 
Tiếp tục cập nhật: (từ 18-03-2021)
 

4. Chương trình đại hội.
 
 5. Qui chế làm việc tại Đại hội
 
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và chương trình, kế hoạch năm 2021.
 
7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
 
8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuân năm 2020
 
9. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021
 
10. Tờ trình về lựa chon đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021.
 
11. Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ công ty, Qui chế NB về quản trị công ty, Qui chế hoạt động của HĐQT,
 
11b. Tờ trình Qui chế hoạt động của BKS.

 
12. Dự thảo Điều lệ công ty.   (chú thích thay đổi)
 
13. Dự thảo Qui chế nội bộ về quản trị công ty.  (chú thích thay đổi)
 
14. Dự thảo Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 
15. Dự thảo Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 
16. Dự thảo Biên bản đại hội.
 
17. Dự thảo Nghị quyết đại hội.

 
18. Báo cáo Thường niên năm 2020      BCTN năm 2020 (dọc).
 
 
 


 

Liên hệ

Công ty cổ phần Hoá An

Chia sẻ